Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το δίκτυο trustWEB, λαμβάνοντας σοβαρά την σπουδαιότητα της σωστής τήρησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, έχει λάβει πλήθος μέτρων για την προστασία τους και τη διαφάνεια όσον αφορά τον όγκο των δημοσιευόμενων εξ' αυτών πληροφοριών. Δεδομένα τηρούνται μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες του trustWEB. Υπεύθυνη για την τήρηση του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών είναι η εταιρεία “I-MAGIC ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Θ. - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.”. Το αρχείο τηρείται σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιηθεί νομίμως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
O ιστότοπος trustWEB συλλέγει δεδομένα που αφορούν στα χαρακτηριστικά του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του επισκέπτη, για τη σωστή διαμόρφωση του περιβάλλοντος πλοήγησής του στον ιστοχώρο, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ο επισκέπτης παρέχει με την πλήρη συγκατάθεσή του μέσα από τις φόρμες εγγραφής στις υπηρεσίες που παρέχονται. Τα δεδομένα που συλλέγονται, χωρίζονται σε 2 ομάδες και αποτελούν:

Α. Τα προσωπικά δεδομένα του εγγραφόμενου χρήστη και
Β. τα δεδομένα της προς πιστοποίηση επιχείρησης.

Για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών του trustWEB, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι: 

Α. Δεδομένα Χρήστη:  
Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Πόλη, Περιοχή, email, Ταχυδρομικός Κώδικας.

Β. Δεδομένα Πιστοποιούμενης επιχείρησης: 
Διεύθυνση Ιστοσελίδας, Επωνυμία, Νομική Μορφή, ΑΦΜ, Τομέας Δραστηριότητας, Νόμιμο Εκπρόσωπο, ΔΟΥ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, email, Fax, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Νομό, Πόλη, Περιοχή, Τ.Κ., Ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας και ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

3. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της επεξεργασίας και διαχείρισης των στοιχείων που συλλέγονται, είναι αποκλειστικά και μόνο για η παροχή των υπηρεσιών του trustWEB που καθορίζονται από τις αντίστοιχες ενότητες του ιστοχώρου. Δηλαδή αφενός μεν η καταχώρηση παραπόνων για πιστοποιημένες επιχειρήσεις ή ο έλεγχος αυτών, αφετέρου η απόκτηση πιστοποίησης για την επιχείρησή σας. Επίσης σκοπός είναι η αποθήκευση των δεδομένων σας σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου μέλους του trustWEB και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή που βρίσκεται εκτός της Ε.Ε.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η συλλογή των δεδομένων γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον SSL με πιστοποίηση επιπέδου EV (Extended Validation) για την προστασία από κακόβουλη υποκλοπή τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, συστήματος εξυπηρετητή, ο οποίος βρίσκεται σε ελεγχόμενο δίκτυο που προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις με το απαιτούμενο υλικό και εξοπλισμό.

Σε όλες τις φόρμες που δηλώνονται δεδομένα χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL επιπέδου EV (Extended Validation) για κρυπτογράφηση, με την πιστοποίηση της thawte Inc, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστοποίησης SSL στον κόσμο. Με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, ο χρήστης του trustWEB έχει την ασφάλεια της κρυπτογράφησης των δεδομένων που παρέχει στον ιστότοπο, καθώς επίσης και την πλήρη διαπίστευση για τα στοιχεία του παραλήπτη αυτών, πιστοποιούμενης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.
Δεδομένης της ευαισθησίας πολλών εκ των στοιχείων που διατίθενται από τους ενδιαφερόμενους χρήστες (καταστατικά, πιστοποιητικά κλπ), τα αρχεία που επισυνάπτονται διαγράφονται μετά την ολοκληρωση της αίτησης του χρήστη ανεξάρτητα από την έκβαση του αιτήματος, θετικό η αρνητικό και δεν παραμένουν στον εξυπηρετητή στον οποίο έχουν μεταφορτωθεί.


5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα δεδομένα που συλλέγονται, ελέγχονται από το προσωπικό της I-MAGIC για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις από τις οποίες διέπεται το σύνολο των υπηρεσιών της και στη συνέχεια ενημερώνεται ο χρήστης στον οποίο ανήκουν για την έκβαση του αιτήματός του. Στη συνέχεια, τα συνοδευτικά, για την αίτηση, αρχεία, αποθηκεύονται σε φυσικό αντίγραφο ενώ τα ηλεκτρονικά αντίγραφα διαγράφονται από τον εξυπηρετητή. Με τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής πιστοποίησης της επιχείρησης, τα αντίγραφα καταστρέφονται και δεν τηρείται πλέον κανένα αντίτυπο παρά μόνο η ηλεκτρονική αίτηση για ιστορικούς λόγους και για το ενδεχόμενο επαναίτησης πιστοποίησης από την ενδιαφερόμενη επιχειρηση.


Τα δεδομένα της επιχείρησης που δημοσιεύονται στον ιστότοπο για την ενημέρωση των χρηστών είναι:Η Επωνυμία, η διεύθυνση της ιστοσελίδας, η φυσική διεύθυνση, το email σε μορφή εικόνας για προστασία από κακόβουλο software και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο που έχει δηλώσει ο χρήστης.
6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται από την υπηρεσία trustWEB και μπορούν με αίτησή τους στην I-MAGIC να ενημερώσουν, τροποποιήσουν ή και διαγράψουν οριστικά όλα τα στοιχεία τους που τηρούνται στον ιστότοπο.

7. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων σας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του trustWEB σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν ή εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το trustWEB έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του trustWEB καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το trustWEB ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.